Freedom from Miabo (Noor)

 

HD:          B

ED:          frei (0)

Rücken:   frei

PRA:        frei

ECVO:     frei 3-08-2020

DM:         frei

 Keurklasse 2 

 

Harissa From Miabo (Alea)

 

HD:         

ED:         

Rücken:   

PRA:        frei

ECVO:    

DM:         frei

fluff          frei 

pink         frei

 

 

Alies from the faithful Robin aka ( Freya)

HD

ED

Rucken

PRA      :frei

ECVO

DM       : frei

fluff     ; frei

pink      ; frei

 

Killian from Miabo (Jules)

HD

ED

Rucken

PRA :frei 

ECVO

DM :trager

fluff : frei

pink  :trager