Harissa From Miabo (Alea)

 DNA        Profiled

HD:         B

ED:       Frei  0/0

Rücken:   Frei 

PRA:        frei

ECVO:     frei 25-10-2021

DM:         frei

fluff          frei 

pink         frei

Keurklasse 2

 

 

Alies from the faithful Robin aka ( Freya)

 

DNA      Profiled

HD       B

ED       :frei 0/0

Rucken  :frei

PRA      :frei

ECVO    : frei 25-10-2021

DM       : frei

fluff     ; frei

pink      ; frei

Keurklasse 2

 

Killian from Miabo (Jules)

HD

ED

Rucken

PRA :frei 

ECVO

DM :trager

fluff : frei

pink  :trager