Courtly Brindle Lady Lou Lou ( Ziva)

 

HD:           Excellent / A1

ED:           frei

Rücken:    frei

PRA:         frei

ECVO:      frei (11-05-2017)

DM            frei

 

Körklasse I

 

Sunhill,s Garden Fiona,s miracle from (Mia)

 

HD:          A

ED:          frei

Rücken:   frei

PRA:        frei

ECVO:     frei  (21-02-2019)

DM:          träger

 

Körklasse I

Freedom from Miabo (Noor)

 

HD:          B

ED:          frei

Rücken:   frei

PRA:        frei

ECVO:     frei 3-08-2020

DM:         frei

 Keurklasse 2 

 

Harissa From Miabo (Alea)

 

HD:         

ED:         

Rücken:   

PRA:        frei

ECVO:    

DM:         frei